Aktualno

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti na področju športa v občini Mežica v letu 2022

Torek, 01 Marec 2022 07:20 Napisal

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti športa, ki jih bo v letu 2022 Občina Mežica sofinancirala iz občinskega proračuna.

Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirala naslednja področja športa:

 • Športni programi:
  • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
 • Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
  • Kakovostni šport 
  • Športna rekreacija 
 • Športne prireditve in promocija športa:
  • Druge športne prireditve. 

Upravičeni prijavitelji

Na razpisu lahko sodelujejo:

 • športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

Izvajalci imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so registrirani in imajo sedež v občini najmanj dve leti oziroma eno leto, če športna panoga v občini še ni zastopana,
 • imajo za prijavljene dejavnosti:
 • zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
 • izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
 • izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,
 • v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih program

Vse informacije boste našli v razpisu do katerega pridete s klikom na spodnjo povezavo:

POVEZAVA DO RAZPISA!

 • 1
 • 2
 • 3

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© 2016 Korociv.si | Spletna agencija Si-TEAM

Iskanje