Aktualno

Javni razpisi

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AKTUALNI REGIONALNI in NACIONALNI RAZPISI ZA NVO

Rok prijave
 
Razpis
 
Razpisovalec
 
08.12.2017 Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2018 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
24.11.2017 Javni razpis za razpisno področje A in B v letu 2017: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
30.11.2017 Javni razpis za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2018 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2017 Slovenski regionalno razvojni sklad
12.12.2017 Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2018–2019 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
05.12.2017 Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
01.12.2017 Javni razpis »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
04.12.2017 Javni razpis »Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije« Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
11.12.2017 Javni dvoletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
31.01.2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Državo Izrael v letih 2018–2020 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
11.12.2017 Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije« Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
04.12.2017 Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah« Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
04.12.2017 Javni razpis za razpisno področje B v letu 2018: finančna podpora Slovencem po svetu Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
01.12.2017 Javni razpis za razpisno področje A v letu 2018: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
  Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2018 Zavod za zaposlovanje
  Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020 Stanovanjski sklad Republike Slovenije
22.02.2018 Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017–2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) – »PRIZ 17-18« Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
20.11.2017 Javni razpis za izbor večletnih kulturnih projektov na področju umetnosti Ministrstvo za kulturo
20.11.2017 Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev Ministrstvo za kulturo
20.11.2017 Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi Ministrstvo za kulturo
23.01.2018 ForestValue - Innovating forest-based bioeconomy: Joint call for research proposals Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evropska komisija
12.12.2017 Drugi javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
12.12.2017 Prvi javni razpis za »Ukrep prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura« Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
12.12.2017 Drugi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo« Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
12.12.2017 Drugi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo« Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
19.01.2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
31.01.2018 Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
12.12.2017 Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2018 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
24.11.2017 EqUIP (EU-India SSH Platform) - "Sustainability, Equity, Wellbeing and Cultural Connections" MIZŠ
29.11.2017 Javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Objavljeno javno povabilo za subvencionirane zaposlitve "Priložnost zame" Zavod za zaposlovanje
  Javno povabilo: Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018 Zavod za zaposlovanje
30.11.2017 Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS Ministrstvo za kulturo
16.12.2017 Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2017 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
01.03.2018 Javni razpis »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja SEM 2017–2018« Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  Tretji javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Koroški regiji RRA Koroška d.o.o.
15.12.2017 Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017 Slovenski regionalno razvojni sklad
  1. javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  Javno povabilo: Spodbude za trajno zaposlovanje mladih Zavod za zaposlovanje
30.11.2017 Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo Slovenski filmski center
  Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov kjer FWF deluje v vlogi vodilne agencije Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
  Usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito Zavod za zaposlovanje
  Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
  Javni razpis za program Fulbright za leto 2018 (225. JR) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
  Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja LAS
  Javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1« Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
  Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
  Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
  Štipendije za program Fulbright za leto 2017 (209. JR) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
  Štipendije za izobraževanje državljanov Ukrajine v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2015 (196. JR) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
  Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
  Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
  Javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske garancijske sheme v Goriški regiji Razvojna agencija ROD Ajdovščina
  Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih madžarsko-slovenskih projektov pri OTKA kot vodilni agenciji v letu 2015 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni poziv prijaviteljem projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, za izplačilo predvidenega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta

Dodatne informacije

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli.me 6/2014/ Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb«

Dodatne informacije

Program Erasmus+: Razpis za zbiranje predlogov 2015 – EAC/A04/2014

Dodatne informacije

Razpis za zbiranje predlogov - Slovenski štipendijski sklad SI04, EGP in NFM

Dodatne informacije

Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim

Dodatne informacije

Javni razpis za razpisno področje B v letu 2015: finančna podpora Slovencem po svetu

Dodatne informacije

Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika v letu 2015

Dodatne informacije

Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2014

Dodatne informacije

Transnational projects on children's rights in judicial proceedings – Action grants 2014

Dodatne informacije

Javni razpis: P1B 2014 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Dodatne informacije

Horizon 2020: Call for proposals to identify and implement novel ways to highlight the work funded by the ERC and reach out a wider public - coordination and support action

Dodatne informacije

Erasmus+: Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik - Sodelovanje s civilno družbo na področjih izobraževanja in usposabljanja ter mladih (EACEA/31/2014)

Dodatne informacije

Javni razpis za izbor operacije »Razvoj učnih gradiv na področju slovenščine kot drugega/tujega jezika skozi izvedbo tečajev za različne ciljne skupine in seminarjev za njihove izvajalce«

Dodatne informacije

EaSi - PROGRESS: Promoting the contribution of private savings to pension adequacy - Call for Proposals VP/2014/014

Dodatne informacije

2. javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja

Dodatne informacije

Javno naročilo: Podpora za vzpostavitev „platforme na ravni EU za pospeševanje vzpostavitve nadnacionalnega partnerstva, izmenjavo izkušenj, krepitev zmogljivosti in mreženje ter kapitalizacijo in razširjanje ustreznih rezultatov“

Dodatne informacije

Podpora za ukrepe za informiranje v zvezi s skupno kmetijsko politiko (SKP) za leto 2015 - razpis za zbiranje predlogov

Dodatne informacije

Justice Programme: National or transnational e-Justice projects – Action grants 2014

Dodatne informacije

Project(s) for a web-based platform on female genital mutilation – Action grants 2014

Dodatne informacije

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2015 in 2016

Dodatne informacije

Horizon 2020: Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN)

Dodatne informacije

Horizon 2020: Developing new world-class research infrastructures

Dodatne informacije

Horizon 2020: Support to innovation, human resources, policy and international cooperation

Dodatne informacije

Horizon 2020: e-Infrastructures

Dodatne informacije

Transnational projects to build capacity for professionals in the area of rights of the child – Action Grants 2014

Dodatne informacije

COSME: Facilitating EU transnational tourism flows for seniors and young people in the low and medium seasons

Dodatne informacije

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR): Towards a Future Free From Domestic Violence - Barbados

Dodatne informacije

Horizon 2020: Blue Growth: Unlocking the Potential of Seas and Oceans

Dodatne informacije

Horizon 2020: Sustainable Food Security

Dodatne informacije

Horizon 2020: Call for proposals for ERC Starting Grant

Dodatne informacije

Horizon 2020: Energy Efficiency - PPP EeB and SPIRE topics

Dodatne informacije

Rights, Equality and Citizenship Programme: National or transnational projects aimimg to promote Union citizenship policies

Dodatne informacije

National or transnational projects to support victims of violence and crime – Action Grants

Dodatne informacije

Horizon 2020: Health Co-ordination Activities

Dodatne informacije

Rights, Equality and Citizenship Programme - Daphne: Transnational projects linked to children as victims of bullying

Dodatne informacije

Horizon 2020: ICT 2015 - Information and Communications Technologies

Dodatne informacije

Horizon 2020: Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy

Dodatne informacije

Creative Europe (2014 - 2020) - MEDIA Sub-programme: Distribution - Automatic support - EAC/S28/2013

Dodatne informacije

Horizon 2020: FET - Novel ideas for radically new technologies - coordination and support actions 2015

Dodatne informacije

Javni razpis za program Fulbright za leto 2014 (170. JR)

Dodatne informacije

Creative Europe (2014 - 2020) - MEDIA Sub-programme: Distribution - Support to sales agents - EAC/S21/2013

Dodatne informacije

Javni razpis za program Fulbright za leto 2015 (171. JR)

Dodatne informacije

Javni razpis za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018

Dodatne informacije

Razpis za prijavo interesa EACEA/2013/01 za izdelavo seznama strokovnjakov za pomoč Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v okviru upravljanja programov Evropske unije

Dodatne informacije

Zadnji vnosi - aktualno

  • 1
  • 2
  • 3

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© 2016 Korociv.si | Spletna agencija Si-TEAM

Iskanje