Aktualno

Javni razpisi

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AKTUALNI REGIONALNI in NACIONALNI RAZPISI ZA NVO

REGIONALNI in NACIONALNI RAZPISI ZA NVO
 

Rok prijave Razpis Razpisovalec
03.11.2017 Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020 Ministrstvo za zunanje zadeve
07.11.2017 Javni razpis Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018–2019 (P2R) Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
30.10.2017 Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in digitalizacije Ministrstvo za kulturo
13.11.2017 Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
15.11.2017 Javni razpis v okviru izbora operacij Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
23.10.2017 Javni razpis za sofinanciranje razvoja in uveljavljanja literarnih festivalov in prireditev v mednarodnem prostoru Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
16.10.2017 Javni ciljni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo Ministrstvo za kulturo
20.10.2017 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji Ministrstvo za kulturo
16.10.2017 Javni poziv za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
12.12.2017 Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2018 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
24.11.2017 EqUIP (EU-India SSH Platform) - "Sustainability, Equity, Wellbeing and Cultural Connections" MIZŠ
  Javno povabilo »Aktivni do upokojitve« Zavod za zaposlovanje
18.10.2017 Javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnega priznanja v mladinskem sektorju za leto 2017 Urad Republike Slovenije za mladino
  Javni razpis za izbor izvajalcev projektov Mladi za mlade 2017–2021 Zavod za šport RS Planica
29.11.2017 Javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Objavljeno javno povabilo za subvencionirane zaposlitve "Priložnost zame" Zavod za zaposlovanje
  Javno povabilo: Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018 Zavod za zaposlovanje
31.10.2017 Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa Ministrstvo za kulturo
  Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS Ministrstvo za kulturo
16.12.2017 Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2017 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
01.03.2018 Javni razpis »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja SEM 2017–2018« Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
30.10.2017 Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2017 Slovenski regionalno razvojni sklad
  Tretji javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Koroški regiji RRA Koroška d.o.o.
  Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017 Slovenski regionalno razvojni sklad
  1. javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, v okviru podprograma KULTURA za leto 2017 Javna agencija za knjigo RS
  Sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na Koroškem Občina Ravne na Koroškem
  Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v Občini Ravne na Koroškem Občina Ravne na Koroškem
  Javni poziv za sofinanciranje muzejske dejavnosti in izdaje glasila v Občini Ravne na Koroškem Občina Ravne na Koroškem
  Javno povabilo: Spodbude za trajno zaposlovanje mladih Zavod za zaposlovanje
25.10.2017 Javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018« Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
  Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2017 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Javni razpis za Ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada v letu 2017 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo Slovenski filmski center
  Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov kjer FWF deluje v vlogi vodilne agencije Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
  Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2017) Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
  Usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito Zavod za zaposlovanje
  Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni poziv prijaviteljem projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, za izplačilo predvidenega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta

Dodatne informacije

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli.me 6/2014/ Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb«

Dodatne informacije

Program Erasmus+: Razpis za zbiranje predlogov 2015 – EAC/A04/2014

Dodatne informacije

Razpis za zbiranje predlogov - Slovenski štipendijski sklad SI04, EGP in NFM

Dodatne informacije

Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim

Dodatne informacije

Javni razpis za razpisno področje B v letu 2015: finančna podpora Slovencem po svetu

Dodatne informacije

Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika v letu 2015

Dodatne informacije

Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2014

Dodatne informacije

Transnational projects on children's rights in judicial proceedings – Action grants 2014

Dodatne informacije

Javni razpis: P1B 2014 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Dodatne informacije

Horizon 2020: Call for proposals to identify and implement novel ways to highlight the work funded by the ERC and reach out a wider public - coordination and support action

Dodatne informacije

Erasmus+: Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik - Sodelovanje s civilno družbo na področjih izobraževanja in usposabljanja ter mladih (EACEA/31/2014)

Dodatne informacije

Javni razpis za izbor operacije »Razvoj učnih gradiv na področju slovenščine kot drugega/tujega jezika skozi izvedbo tečajev za različne ciljne skupine in seminarjev za njihove izvajalce«

Dodatne informacije

EaSi - PROGRESS: Promoting the contribution of private savings to pension adequacy - Call for Proposals VP/2014/014

Dodatne informacije

2. javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja

Dodatne informacije

Javno naročilo: Podpora za vzpostavitev „platforme na ravni EU za pospeševanje vzpostavitve nadnacionalnega partnerstva, izmenjavo izkušenj, krepitev zmogljivosti in mreženje ter kapitalizacijo in razširjanje ustreznih rezultatov“

Dodatne informacije

Podpora za ukrepe za informiranje v zvezi s skupno kmetijsko politiko (SKP) za leto 2015 - razpis za zbiranje predlogov

Dodatne informacije

Justice Programme: National or transnational e-Justice projects – Action grants 2014

Dodatne informacije

Project(s) for a web-based platform on female genital mutilation – Action grants 2014

Dodatne informacije

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2015 in 2016

Dodatne informacije

Horizon 2020: Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN)

Dodatne informacije

Horizon 2020: Developing new world-class research infrastructures

Dodatne informacije

Horizon 2020: Support to innovation, human resources, policy and international cooperation

Dodatne informacije

Horizon 2020: e-Infrastructures

Dodatne informacije

Transnational projects to build capacity for professionals in the area of rights of the child – Action Grants 2014

Dodatne informacije

COSME: Facilitating EU transnational tourism flows for seniors and young people in the low and medium seasons

Dodatne informacije

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR): Towards a Future Free From Domestic Violence - Barbados

Dodatne informacije

Horizon 2020: Blue Growth: Unlocking the Potential of Seas and Oceans

Dodatne informacije

Horizon 2020: Sustainable Food Security

Dodatne informacije

Horizon 2020: Call for proposals for ERC Starting Grant

Dodatne informacije

Horizon 2020: Energy Efficiency - PPP EeB and SPIRE topics

Dodatne informacije

Rights, Equality and Citizenship Programme: National or transnational projects aimimg to promote Union citizenship policies

Dodatne informacije

National or transnational projects to support victims of violence and crime – Action Grants

Dodatne informacije

Horizon 2020: Health Co-ordination Activities

Dodatne informacije

Rights, Equality and Citizenship Programme - Daphne: Transnational projects linked to children as victims of bullying

Dodatne informacije

Horizon 2020: ICT 2015 - Information and Communications Technologies

Dodatne informacije

Horizon 2020: Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy

Dodatne informacije

Creative Europe (2014 - 2020) - MEDIA Sub-programme: Distribution - Automatic support - EAC/S28/2013

Dodatne informacije

Horizon 2020: FET - Novel ideas for radically new technologies - coordination and support actions 2015

Dodatne informacije

Javni razpis za program Fulbright za leto 2014 (170. JR)

Dodatne informacije

Creative Europe (2014 - 2020) - MEDIA Sub-programme: Distribution - Support to sales agents - EAC/S21/2013

Dodatne informacije

Javni razpis za program Fulbright za leto 2015 (171. JR)

Dodatne informacije

Javni razpis za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018

Dodatne informacije

Razpis za prijavo interesa EACEA/2013/01 za izdelavo seznama strokovnjakov za pomoč Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v okviru upravljanja programov Evropske unije

Dodatne informacije

Zadnji vnosi - aktualno

  • 1
  • 2
  • 3

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© 2016 Korociv.si | Spletna agencija Si-TEAM

Iskanje